Bloggkolumnen

Insändare skickad till ÖT 20.2.2017:

Debatten om eutanasi har engagerat Svenska folkpartiets lokalpolitiker i Larsmo. Vi upplever utspelen kring eutanasi från vissa Sfp-toppar som mycket olyckliga, men är samtidigt tacksamma för att vår partiordförande delar vår människosyn.

Inom Larsmo Sfp har vi haft lätt att enas i debatten - smärtan ska dödas, inte patienten. Den palliativa och smärtlindrande vården måste vara så god att vi ska kunna dö en värdig död utan aktiv dödshjälp. Vårdarnas och läkarnas uppdrag är att vårda livet. Aktiv dödshjälp godkänner vi inte.

Det finns saker i vårt liv vi inte bestämmer över. Tidpunkten för vår död är en sådan sak.

Sfp i Larsmo r.f

Anna Björkskog
Jan Ray
Katarina Palo
Curt Björkskog
Saga Sundqvist
Åsa Björkman
Hajrudin Kozic
Markus Svenlin
Leif Svenfelt
Niklas Lindell
Karita Nynäs
Olav Vikström
Johanna Björkskog
Anette Sandström
Marlene Sämskar
Emily Sundqvist


 

Insändare skickad till ÖT 8.2.2017:

Social- och hälsovårdsreformen skapar en osäkerhet hos beslutsfattarna i våra kommuner. Det märktes tydligt i veckan då bolagiseringen debatterades i kommunernas fullmäktigen.

Socialvården, hälsovården, sjukvården o räddningsväsendet i vår nejd kommer att genomgå stora förändringar. Det kommer inte längre att finnas kommunal vård. Bolagisering blir det, vare sig vi vill eller inte, genom landskapet. Det har regeringen beslutat.

Vilken representation regionen kommer att ha på landskapsnivå är oklart, men inflytandet kommer knappast att vara stort procentuellt sett. Då hela landskapen är i samma nya, osäkra situation är det svårt att vara generös till förmån för grannen. Hur ser vårdstrukturen ut hos oss då landskapet drar upp linjerna?

Regionens kommuner hade genom ett samägt bolag kunnat optimera strukturerna inför landskapsreformen. Vi var många som trodde på alternativet med bolagisering. Kommundirektören levererade välgrundade beredningar med, ur Larsmo kommuns perspektiv, nya tankesätt och idéer. Nu föll förslaget och vi blickar framåt, trots viss besvikelse att uppbackningen från alla partier inte höll linan ut.

Frågan är - vilka servicestrukturer vill vi se i regionen när social- och hälsovårdsreformen träder i kraft? Vi ska säkerställa att hela regionens befolkning får bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Arbetsplatser inom vården måste tryggas och attraktionskraften höjas.

Nu är det dags att modigt utreda och lista regionens konkreta behov. Ramarna måste vara klara i god tid före det regionala inflytandet i vårdfrågorna minskar. Det är hög tid att hitta samsynen som också Jakobstads fullmäktige efterlyste. Nu krävs samarbetsförmåga långt mer än vad som tidigare prövats, över kommun- och partigränser.

Åsa Björkman
Ulf Stenman
Anna Björkskog
Karita Nynäs
Curt Björkskog
Leif Svenfelt
Jonas Ena
Emily Sundqvist
Olav Vikström
Roland Mattson
Jan Ray
Vesa Peltola
Saga Sundqvist
Ida Kecklund
Johanna Björkskog
Anette Sandström
Marlene Sämskar
Sören Vikström
Johnny Nynäs


 

Om eutanasi:

Den senaste tidens debatt om eutanasi har engagerat Svenska folkpartiets lokalpolitiker i Larsmo.

Vi har lätt att enas i debatten - smärtan ska dödas, inte patienten. Den palliativa och smärtlindrande vården måste vara så god att ska kunna dö en värdig död utan aktiv dödshjälp. Vårdarnas och läkarnas uppdrag är att vårda livet.

Det finns saker i vårt liv vi inte bestämmer över. Tidpunkten för vår död är en sådan sak. Aktiv dödshjälp godkänner vi inte.

Larsmo den 24.11.2016

Enligt uppdrag,

Åsa Björkman

 

 


 

 

 

INSÄNDARE I ÖT 10.5.2016:

Enligt en artikel i ÖT 6.4.2016 så har öppethållningstiderna på skattebyrån i Jakobstad ytterligare minskat. Skattebyrån har nu öppet endast tisdagar kl 9-15. Personal finns på plats varje dag bakom låsta dörrar och får inte ta emot besökare (kunder) andra tider.


Tisdagarna på skattebyrån är kaotiska. Mottagningen är full av folk och en del måste vänta på utsidan. Det är inte godtagbart att behöva vänta under sådana förhållanden i timtal.


Det är underligt att laglydigt folk som är villiga att betala skatt utestängs på detta sätt. (De som överför sina pengar till skatteparadis behöver inte skattebyråns tjänster.)


Om man ställer frågan, vilken är skattebyråns uppgift, håller de flesta med om svaret: Det är skattebyråns uppgift att betjäna Finlands befolkning, det är inte befolkningen som betjänar skattebyrån.
Skattemyndigheten försöker tvinga kunderna att använda nättjänsterna, men det är många äldre som inte har kunnande eller ens äger en dator. Det finns också ärenden som inte kan hanteras via nättjänsterna.


Den 7.4.2016 publicerades en artikel i ÖT där skattebyrån försvarade sina minskade öppethållningstider, med bland annat förklaringen att besöken på skattebyrån minskat. Det är klart att begränsade öppethållningstider minskar antalet besök. Med så begränsad tid kan man snart bevisa att besöken blivit så få att byrån kan stängas.


Enligt statens revisionsverk så har effekten av nättjänster i allmänhet inte gett nämndvärda inbesparingar.
Våra förtroendevalda på alla nivåer måste med det snaraste ingripa så att befolkningen också i fortsättningen kan utföra sina ärenden på skattebyrån i Jakobstad under ordnade former. Det måste bli ett slut på att behöva köa i timtal. Man skall absolut inte behöva ta ledigt från arbetet för att köa på skattebyrån.


Det är mycket troligt att det runt om i Finland finns fler skattebyråer som idkar samma system med begränsat tillträde, liksom Jakobstads byrå.

 

SFP i Larsmo r.f.


 

Följande hälsning delades ut till medlemmarna den 18.4.2016 tillsammans med uppgifter om betalning av medlemsavgiften:

Larsmo den 18.4.2016

Bästa medlem, 

STORT TACK till Dig som under åren stött och fortsättningsvis stöder oss med Ditt medlemskap. 

Du vet väl att just Du är välkommen med på alla grupp- och medlemsmöten som hålls inför fullmäktigemöten? Du behöver inte vara aktiv inom politiken för att delta, det räcker med att vara medlem. 

Årsmötet hölls i år den 4.4.2016 på Bjärgas Hembygdsgård. Medlemsavgiften är fortsättningsvis 15 euro för år 2016. 

Till styrelsen valdes:

Curt Björkskog, ordförande 0405539359

Jonas Ena, viceordförande 0505670486

Anna Björkskog, sekreterare 0447966295

Åsa Björkman, kassör 0505356087

Hajrudin Kozic 0405080890

Kurt Nygård 0405057015

Karita Nynäs 0503432915

Anette Sandström 0503538864

Jan Ray 0400620298

Ersättare:

Olav Vikström 0505317405

Johnny Nynäs 0505467094 

Kommunalvalet 2017 är redan i sikte! På årsmötet tillsattes en valberedning som redan nu påbörjat arbetet inför kommunalvalet. 

Vill du bli kandidat, eller känner du någon som kunde bli? Kontakta någon av valberedningens medlemmar:

Ulf Stenman 0503276574

Leif Svenfelt 0400899467

Anna Björkskog 0447966295

Åsa Björkman 0505356087

Eller tipsa på http://www.sfp.fi/sv/content/vem-borde-bli-kandidat 

Med önskan om en riktigt skön vår och sommar!

 

Svenska Folkpartiet i Larsmo r.f.

http://www.sfplarsmo.n.nu

https://www.facebook.com/SFPLarsmo/

 


  

Insändaren som kom bort.

Skickades till ÖT i tisdags, men försvann i hanteringen. Henrik Othman beklagar, och vi undertecknare tycker att det är synd att den inte hann publiceras. Så här är den då istället:

Framtiden handlar om långt mycket mera än bara inbesparingar och penningrikedom. Det handlar om att våga göra beslut som bevarar och utvecklar vår välfärd, också ur det regionala perspektivet.

Vi behöver representanter i riksdagen som känner oss och vårt sätt att leva. Som har familjerna och barnens behov nära hjärtat. Som känner entreprenörsandan och företagens behov och vet hur avgörande utbildningsanordnarnas samarbete med näringslivet är för ungdomarnas sysselsättning. Aktiva bevakare av landsbygdens intressen och försvarare av två levande nationalspråk. Riksdagsledamöter som vet hur viktigt det är med kvalitativ sjukvård och minns att de äldre ska få spendera sina sista år i lugn och ro på sitt eget modersmål. Vi behöver riksdagsledamöter som delar vår värdegrund och som känner Österbotten och Larsmoborna.

Vi står inför ett vägval då vi går till vallokalen på söndag. Svenska folkpartiets kandidater i Vasa valkrets är alla ansvarstagande och har i kampanjen varit mycket noggranna med att inte lova mer än vad den finländska ekonomin tillåter. Den nära direktkontakten mellan lokalavdelningen och riksdagsvalskandidaterna i årets kampanj lovar gott också inför kommande riksdagsperiod. Som valspråket lyder – nära dig.

Svenska folkpartiet i Larsmo 14.4.2015 
Curt Björkskog
Åsa Björkman
Ulf Stenman
Ulf Holgers
Karita Nynäs

 


 

 

Om politisk aktivitet och vikten att delta i gruppmöten

Jag gick från allmänt samhällsintresserad till politiskt aktiv i princip över en natt. Samhällsintresset började egentligen med vardagliga samtal kring köksbordet på Bastuhamnsvägen i Larsmo och fortsatte genom studietiden på samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Beslutet att bli politiskt aktiv i hemkommunen var dock inte något särskilt övervägt beslut. Mera ett "hoppsan vad lovade jag nu?". Ni vet då man tänker en sak, men så säger man något annat. Det är ändå ett av de "hoppsan-ögonblick" jag inte behövt ångra alls. 

Det är inte ett så stort steg att bli lokalpolitiker som man kanske tror. Men som förtroendevald i kommunen går man från att vara invånare till att bli lokalpolitiker. Där jag tidigare kunde tycka till måste jag istället komma med en välgrundad åsikt.

För att vi förtroendevalda ännu bättre skall kunna grunda våra åsikter behöver vi lyssna till invånarna och partiets medlemmar. Det praktiska politiska arbetet formas till stor del på gruppmöten. Här diskuteras aktuella politiska frågor. Styrelsemedlemmarna och nämndemedlemmarna rapporterar vad som är på gång. Vi diskuterar, debatterar och argumenterar. Fram och tillbaka. Möjligheterna att påverka hur ett beslut kommer att utformas är större ju tidigare i beslutsprocessen man befinner sig. Gruppmötet är ett utmärkt tillfälle att vara med och utforma politik.

Följande gruppmöte hålls den 16.2.2015 kl 18 på kommungården.

Varmt välkommen alla medlemmar! Är du ännu inte medlem så kan du bli! 

Larsmo den 12.2.2015

Åsa Björkman